مزایای ما

حمل و نقل کالا ، فرآیند فیزیکی حمل کالا و کالا و کالا است. اصطلاح حمل و نقل در اصل به حمل و نقل از طریق دریا گفته می شود ، اما در انگلیسی برای حمل و نقل از طریق زمینی یا هوایی گسترش یافته است.

“تدارکات” ، اصطلاحی که از محیط نظامی وام گرفته شده است ، به همین معنا نیز به شکلی شیک استفاده می شود. در حمل و نقل هوایی و دریایی ، حمل و نقل زمینی برای بردن بار از محل مبدا لازم است.